Privacy

In deze Privacy policy wil vereniging Plaatselijk Belang Drogeham heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij hechten veel waarde aan de bescherming hiervan.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Door zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens proberen wij uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Plaatselijk Belang Drogeham houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze ook respecteren;
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals verderop beschreven;
 • de gegevensverwerking tot het minimum beperken;
 • indien nodig vragen om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;


Als Plaatselijk Belang Drogeham zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via pbdrogeham@gmail.com.

Verwerking van persoonsgegevens van leden, donateurs en sponsors
Van onze leden en sponsoren kunnen de volgende gegevens gevraagd (en daarmee bewaard) worden:

 • uw (zakelijke) NAW-gegevens
 • uw (zakelijke) emailadres
 • uw (zakelijke) telefoonnummer
 • in geval van leden:
  • het aantal medewerkers dat u in dienst heeft
  • de branche waarin uw onderneming actief is
  • of uw onderneming reclame belasting betaald
  • uw website
  • uw bankgegevens (alleen wanneer er een automatische incasso afgegeven wordt)


Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doelstellingen:

 • administratieve doeleinde;
 • het uitvoering geven aan de lidmaatschaps- of sponsorovereenkomst.


Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor het in uitvoering brengen van de lidmaatschaps- of sponsorovereenkomst.

Wanneer u zich als lid door middel van het inleveren van het aanmeldingsformulier aanmeldt voor Plaatselijk Belang Drogeham geeft u hiermee automatisch toestemming aan ons om u periodiek per email een nieuwbrief te versturen. Iedere nieuwsbrief bevat een link om u eenvoudig uit te schrijven.

Verwering van persoonsgegevens van vrijwilligers
Binnen Plaatselijk Belang Drogeham zijn veel vrijwilligers actief. Van deze vrijwilligers verzamelen wij de volgende gegevens:

 • uw (zakelijke) NAW-gegevens
 • uw (zakelijke) telefoonnummer
 • uw (zakelijke) emailadres
 • uw geslacht
 • uw geboortedatum


Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doelstellingen:

 • het vastleggen van de identiteit van bestuursleden
 • het vastleggen, werven en behouden van vrijwilligers


Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de nakomen van een wettelijke verplichting.

Verwerking van persoonsgegevens in media
Wanneer er zonder onevenredige inspanning personen kunnen worden geïdentificeerd op foto`s of video, dan is er sprake van persoonsgegevens. Tijdens de door Plaatselijk Belang Drogeham georganiseerde evenementen kunnen foto`s en video`s gemaakt worden. Het kan voorkomen dat hierop persoonsgegevens terecht komen.

Wanneer deze foto`s of video`s persoonsgegevens bevatten mogen wij deze alleen verwerken indien hier een grondslagen voor is. Wanneer hiervoor geen grondslag aanwezig is trachten wij de desbetreffende persoon om toestemming te vragen. We zijn ons er echter van bewust dat dit ons niet in alle gevallen lukt. Daarnaast kan er discussie ontstaan over de grondslagen en de onevenredige inspanning.

Mocht u van mening zijn dat wij ten onrechte foto`s of video’s verwerken dan verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden via pbdrogeham@gmail.com. Wij zullen dan met het oog op up privacy zo spoedig mogelijk een passende oplossing met u zoeken.

Verwerking van persoonsgegevens tijdens acties
Het kan voorkomen dat Plaatselijk Belang Drogeham acties organiseert waarbij deelnemers van deze actie prijzen kunnen winnen. Van de deelnemers kunnen een aantal gegevens gevraagd worden, deze gegevens zijn afhankelijk van de actie. Door de opgevraagde gegevens in te vullen en op te sturen naar Plaatselijk Belang Drogeham (op welke manier dan ook) geeft u uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van deze gegevens.

Websitebezoek
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Plaatselijk Belang Drogeham gebruikt alleen technische, analytische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Plaatselijk Belang Drogeham bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Plaatselijk Belang Drogehamvan uw gegevens kennis kunnen nemen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens én zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat deze persoonsgegevens met een wachtwoord zijn beveiligd.


Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Plaatselijk Belang Drogeham. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Plaatselijk Belang Drogeham raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
Plaatselijk Belang Drogeham past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacy policy worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacy policy regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren

Ontvangers
Het is mogelijk dat wij ontvangers hebben van de persoonsgegevens die wij verzamelen.

Op het moment dat wij persoonsgegevens door een verwerker laten verwerken, dan stellen wij met deze verwerker een verwerkersovereenkomst op. Hierin wordt vastgelegd op basis waarvan zij de persoonsgegevens mogen verwerken, onder welke voorwaarden en de uitvoering daarvan. Dit zorgt voor een adequate bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene.

Op basis van de relevante wet- en regelgeving mogen wij onder bepaalde voorwaarden onze persoonsgegevens doorgeven aan partijen. Deze wet- en regelgeving (artikel 40-50 AVG) bepaalt de waarborgen waaronder dit mag gebeuren.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen via pbdrogeham@gmail.com of via de contactpagina.