Gondelvaart op Wielen 2019

Datum: 20 en 21 september 2019.

Kijk voor meer informatie op gondelvaartopwielen.nl.

De organisatie Regiomarketing en Toerisme (RMT) heeft een website ontwikkeld waarop een heleboel recreatieve informatie over de regio Noordoost-Friesland staat. Daarmee geeft deze site een goed beeld van wat er allemaal in onze mooie regio te doen en te zien is. Er worden in Noordoost-Friesland namelijk een heleboel evenementen georganiseerd. Het zou mooi zijn dat al deze evenementen  zoveel mogelijk op deze website gepubliceerd worden.

Echter om deze te publiceren moet RMT wel op de hoogte zijn van het evenement. Daarom een oproep aan alle organiseerders van evenementen om informatie over de te organiseren evenementen door te geven aan deze website. Dit is namelijk een uitgelezen kans om meer publiciteit aan uw evenement te geven. Bovendien is het voor de bewoners en de toeristen een mooie mogelijkheid om er achter te komen wat er in de regio te doen is. Voor meer informatie zie: eropuitinfriesland.nl/evenementen.

Wilt u een evenement doorgeven dan kan dit via info@rmtnof.nl.

Inmiddels heeft er een inventarisatie plaatsgevonden over de interesse voor een dorpsvlag die uitgehangen kan worden tijdens de feestweek of feestelijkheden. Circa 100 inwoners hebben inmiddels gereageerd op een eerdere oproep en aangegeven belangstelling te hebben voor deze dorpsvlag (limited edition).

Aangezien we nog veel vragen kregen m.b.t. het formaat, prijs en hoe de vlag eruit komt te zien, hebben we diverse offertes opgevraagd en presenteren we hierbij het ontwerp. Nu dit bekend is, denken we dat er meer vraag is naar deze prachtige limited edition dorpsvlag. Daarom bieden wij nogmaals de mogelijkheid om deze nieuwe dorpsvlag alsnog te bestellen.

De prijs voor deze dorpsvlag zal rond de € 15,00 bedragen. De afmeting van deze vlag is dan 150×100 cm. Degenen die een groter formaat hebben besteld of willen bestellen kunnen dit aangeven en zal dan persoonlijk worden benaderd i.v.m. de prijs.

Voor wie nog geen limited edition dorpsvlag heeft besteld: lever snel het opgave blaadje in bij Jellie Hamstra aan de Ikkersreed 2B of geef het door via e-mailadres: gondelvaartopwielen@gmail.com Graag onder vermelding van een telefoonnummer en mailadres voor 1 juni 2019.

Betekenis van de vlag

De punt in het wapen symboliseert de betekenis van de dorpsnaam. Een droge landtong (zand) tussen het water; ham (of hem) betekent ook een door een dijk ingesloten stuk land.

De klok verwijst naar het Buweklooster, dat in de 13e eeuw nabij Drogeham werd gesticht en waaraan alleen nog een klokkenstoel herinnerd. De koeienkop is een verwijzing naar de ‘Droegehamster’, de benaming voor een niet al te vette koe.

In de gouden punt is de groene boom een verwijzing naar de brink, die eertijds in het centrum van het dorp lag en welke plek nog steeds ‘Ikebuorren’ (Eikenbuurt) heet.

Op 4 mei kennen we de traditie om met elkaar twee minuten stil te zijn om 20.00 uur. Een unieke gebeurtenis, iedereen kan er aan meedoen. Op geen ander moment wordt door heel het land tegelijkertijd twee minuten stilte in acht genomen, komen mensen samen om kransen te leggen en hangt de vlag half stok. Zo’n bijzondere traditie die zoveel mensen in één land delen moet je vasthouden. Zo’n traditie geeft karakter aan een samenleving.

Wat in de loop der jaren is veranderd, is de leeftijd en daarmee de ervaringen. Voor ouderen zijn het vooral de gedachten aan de tweede wereldoorlog en aan de mensen die in Indië hebben gevochten, bekenden die toen zijn omgekomen. Jongeren hebben een andere levenservaring en denken ook aan de actuele oorlogen. Vluchtelingen denken aan hun ervaringen met onderdrukking en geweld. Wat overeenkomt bij al deze gedachten is dat we op 4 mei allemaal in respect denken aan de mensen die slachtoffer zijn geworden van onvrijheid en rechteloosheid, waar dan ook.

Tegelijkertijd beseffen we op 4 mei dat velen in de wereld niet de vrijheid hebben die wij in Nederland genieten. Dat er voortdurend een beroep op ons wordt gedaan om mee te helpen mensen in vrijheid te laten leven en slachtoffers van onderdrukking te helpen.

In Drogeham hebben kinderen een actieve rol tijdens de herdenking. Het is goed om hen te betrekken bij een indrukwekkend moment in de Nederlandse samenleving. De Nationale Herdenking groeit op die manier mee met zijn tijd en blijft van alle tijden. Net als het verlangen naar vrijheid en vrede van alle tijden is. Het herdenken op 4 mei dwingt ons stil te staan bij kwetsbaarheid van de vrijheid die wij kennen. De Nationale Herdenking doet een beroep op zowel de individuele als de collectieve verantwoordelijkheid om onderdrukking, discriminatie en rechteloosheid tegen te gaan. En welk zinnig mens wil daar nu van af?

Opstelling/vertrek van de stoer om 19.30 uur bij de Jacob-tsjerke (De Sannen 22) te Drogeham.

Iedereen mag van de gelegenheid gebruik maken om bloemen bij het monument te leggen.

Ze is direct in haar benadering. “Ik stap deryn sa’t ik bin. What you see, is what you get”, geeft Rennie Grootenhuis (36) aan over haar werkwijze als wijkagent. Sinds april is ze in deze functie actief in Drogeham, Kootstertille, Twijzel en Twijzelerheide. De taak vormt een deel van haar velerlei werkzaamheden in fulltime dienstverband binnen de surveillancedienst. “Troch de brede ynset learst it gebiet en de minsken goed kennen. Dat is wol de bêste learskoalle: sa breed mooglik ûnderfining op dwaan dêr’t jo ek as wykagint profyt fan ha”

Door het afwisselend werkzaam zijn in een dag- en nachtploeg is ook direct duidelijk dat ze niet continu beschikbaar is als wijkagent. “It âlde byld fan de plysje dy’t alle dagen even op de fyts troch it doarp giet, ha wy achter ús litten. De ôfstannen binne dêrfoar te grut”. Voordeel van haar werk als allrounder is dat ze in principe te allen tijde over een dienstauto kan beschikken. Bovendien pikt ze vanuit juist deze werksfeer alle signalen vanuit het veld op. “Jo sitte as in spin midden yn it web”. Dankzij snelle communicatie via het service-centrum 0900-8844 kan ze deels haar collega’s ondersteunen en gedeeltelijk een eigen planning volgen.

Geen partij

Als wijkagent hecht ze eraan een luisterend oor te bieden bij bijvoorbeeld overlastsituaties, maar ze waakt er naar eigen zeggen tegelijkertijd voor als probleemoplosser te fungeren. “Problemen wurde gauris op de skouder fan de plysje del lein. Dy moat it mar oplosse, mar sa wurket it net. As der in aapke op ús skouder set wurdt, is de earste fraach fansels: moatte wy hjir as plysje wat mei of moat it probleem troch oaren as de plysje behannele wurde, of moatte wy gearwurkje mei oare ynstânsjes sykje?” Bij een klacht over bijvoorbeeld geluidsoverlast door muziek, huisdieren of menselijk gedrag wil ze dan ook niet op voorhand partij kiezen. Overleg met de woningstichting of met de naaste buren kan in haar optiek soms bijdragen aan een oplossing. Wel wordt de melding geregistreerd en de situatie ingeschat. Soms kan er een officiële waarschuwing uit voortvloeien met bij herhaling een bekeuring. “Yn de praktyk sitte der allerhande gradaasjes of nivo’s yn”.

Lange adem

De praktijk wijst ook uit dat een melding meestal niet op zichzelf staat. “Skerp lústerje is dan wol it earste wat jo as wykagint dwaan kinne”. Aan de hand van de aangeboden informatie kan ze eventueel doorverwijzen naar een buurtbemiddelingstraject. “As plysje geane wy net altiid mei twa of mear partijen om tafel sitten foar in oplossing. De minsken fan Buurtbemiddeling hawwe in spesifike oplieding folge, binne en bliuwe ûnpartijdich en hawwe boppedat mear tiid om saken út te praten. En, somtiden binne it saken dêr’t jo echt in lange adem foar noadich hawwe”. Van de uitkomsten van deze gesprekken wordt ze overigens op de hoogte gehouden, zodat ze de vorderingen kan volgen. Als er daadwerkelijk sprake is van strafbare feiten of vermoedens daarvan, zet Rennie wel door. “Alles op it terrein fan strafrjocht meie op ús skouders lein wurde, mar dan moat wol dúdlik wêze dat it echt in strafsaak is”. Verwachtingen wil ze dan ook niet wekken voor het verkennen van de grenzen.

Buurttips

In zijn algemeenheid adviseert ze bewoners in een wijk of buurt wat meer zaken dan nu onderling op elkaar af te stemmen. “Hâld it sosiale fêst: sykje kontakt, wêz wat iepener en sprek elkoar oan”. Als voorbeeld wijst ze op het af en toe legen van de brievenbus of het verschuiven van planten bij een gezin dat (langdurig) op vakantie is. “Sa kinne jo ynbrekkers keare. Boppedat meie jo as buorlju wat alerter wêze as der ien yn ‘e buurt mei fakânsje is, mar dat moatte jo dan wol witte. Kommunikaasje docht altyd fertuten”

Familie-agent

Voor Noordoost-Fryslân is Rennie Grootenhuis samen met een collega ook aangesteld als familie-agent. Het betekent dat ze het aanspreekpunt is voor een familie die plotseling wordt geconfronteerd met het overlijden van een dierbare tengevolge van bijvoorbeeld een verkeersongeval. “Op sa’n famylje komme der fan it iene op it oare momint meastentiids in hiel soad fragen ôf. Hoe is it bard? Wêr binne de spullen? Hoe no fierder?” Desgewenst kan ze hierbij een beroep doen op Slachtofferhulp. “Foar de famylje is der ien nûmer en dus in fêst kontaktpersoan”. Ook de ervaring die ze in deze functie opdoet, schat ze in als bijzonder. “Der wêze at jo der wêze moatte”, zo besluit de voormalige jeugdagent die vanuit De Wolden in Zuidwest Drenthe de sprong naar Achtkarspelen maakte. “En geandewei leare jo elke dei. Sa is’t”.

De vakantie is voorbij en de zomer loopt op z’n einde. Ook bij Fanfare De Bazuin, Augustinusga hebben we de draad weer opgepakt en zijn we volop aan het repeteren voor ons November Winds-concert. Dit jaarlijkse concert vindt plaats op zaterdag 24 november a.s. Als locatie is gekozen voor de Jacob Tsjerke in Drogeham. We waren hier al eens eerder te gast en dat is goed bevallen. De kerk heeft een prettige akoestiek en fijne sfeer wat natuurlijk belangrijk is om als concertzaal te dienen.

Dirigent Gerk Huisma heeft een aantrekkelijk programma samengesteld met mooie muziek en de verrassende acts doen de rest! Net als voorgaande jaren heeft De Bazuin samenwerking gezocht met een gastsolist. Dit jaar kunnen we zelfs spreken van gastsolisten want een vocalist aangevuld met een combo zullen samen met De Bazuin het podium betreden. De gelegenheidsband bestaande uit Jan Grau (zang), Freerk Runia (gitaar), Sido Post (bassgitaar), Wilco Bouma (toetsen) en Pieter Runia (drums) vormen een belangrijk onderdeel van November Winds.

Thema van de avond is ‘De Bazuin meets Queen’ en dat beloofd veel goeds want wie kent niet de immens populaire popgroep Queen met leadzanger Freddy Mercury? Deze band heeft ontzettend veel mega hits afgeleverd en wereldwijd menig zaal plat gespeeld. Benieuwd of wij samen met de band de concertzaal in Drogeham ook plat krijgen? Noteer dan 24 november alvast in uw agenda en reserveer een toegangskaart bij Tiny Huizenga, tel. 06-1976 5370. Een kaartje kost 10,—euro incl. koffie/thee in de pauze. Na afloop van het concert is er gelegenheid om na te praten met een hapje en drankje. We kijken uit naar ieders komst! Meer informatie over De Bazuin vindt u hier of op onze Facebook-pagina.

Ben je een beginnend dirigent, gericht op HaFaBra-orkesten en slagwerkgroepen (gestemd en ongestemd), of wil je dat graag worden? Tijdens de cursus Aspirant Dirigent leer je alles wat er komt kijken bij het dirigeren. Van het leiden van een repetitie tot het begrijpen van verschillende soorten partituren.

Wat kun je na deze cursus? 

In een periode van zes bijeenkomsten leer je de beginselen van het dirigeren, met als doel de dirigent van een blaasorkest mogelijk op bepaalde momenten te kunnen vervangen/ het leiden van sectierepetities en/of het leiden van een jeugdgroep. De cursus is ook een ideale opstap voor een eventuele vervolgstudie. Deze cursus is bedoeld voor beginnende dirigenten, gericht op Hafabra-orkesten.

Praktische informatie

Datum toelating: Zaterdag 6 oktober 2018 vanaf 9.30 uur Locatie: Keunstwurk|Wissesdwinger 1 Leeuwarden Data bijeenkomsten: Dinsdag 16 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 november, 11 december 2018 Locatie cursus: Schouwburg De Lawei | Laweiplein 1, 9203 KL Drachten Datum practicum: Vrijdag 14 december 2018 Voorwaarden: Je moet een blaas- of slagwerkinstrument kunnen bespelen en theoretische kennis hebben op minimaal C-niveau (Hafabra) + slagen voor de theoretische en praktische toelating Kosten: € 250,- Aanmelden: Let op! Aanmelden kan t/m 27 september 2018

Wat kun je na deze cursus? 

In een periode van zes bijeenkomsten leer je de beginselen van het dirigeren, met als doel de dirigent van een blaasorkest mogelijk op bepaalde momenten te kunnen vervangen/ het leiden van sectierepetities en/of het leiden van een jeugdgroep. De cursus is ook een ideale opstap voor een eventuele vervolgstudie. Deze cursus is bedoeld voor beginnende dirigenten, gericht op Hafabra-orkesten.

Praktische informatie

Datum toelating: Zaterdag 6 oktober 2018 vanaf 9.30 uur Locatie: Keunstwurk|Wissesdwinger 1 Leeuwarden Data bijeenkomsten: Dinsdag 16 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 november, 11 december 2018 Locatie cursus: Schouwburg De Lawei | Laweiplein 1, 9203 KL Drachten Datum practicum: Vrijdag 14 december 2018 Voorwaarden: Je moet een blaas- of slagwerkinstrument kunnen bespelen en theoretische kennis hebben op minimaal C-niveau (Hafabra) + slagen voor de theoretische en praktische toelating Kosten: € 250,- Aanmelden: Let op! Aanmelden kan t/m 27 september 2018

Ben jij een inspirator en aanjager van creatieve projecten in jouw dorp of stad? Ben je artistiek, stressbestendig en kan je ook goed samenwerken? Dan is dit misschien wel de opleiding voor jou! De regieopleiding, de opleiding tot regisseur in het amateurtheater, gaat in januari 2019 weer van start. Weet je niet zeker of dit wat voor je is? Kom naar de kennismakingslessen op 6 oktober of 10 november, beide van 10.00 – 12.30 uur in Leeuwarden. 

Wat kun je na deze opleiding?

In drie jaar haal je het Fryske én landelijke regiecertificaat ‘Regisseur in het Amateurtheater’. Je bent in staat om zelfstandig creatieve processen om te zetten in een toonaangevende voorstelling met amateurs.